PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan 0543.b/U/.1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1.      Konsonan Tunggal

Huruf Arab

Nama

Huruf Latin

Keterangan

ا

alif

tidak dilambangkan

tidak dilambangkan

ب

ba>‘

b

be

ت

ta>‘

t

te

ث

s\a

s\

Es (dengan titik di atas)

ج

ji>m

j

je

ح

h{a>‘

h{

ha (dengan titik di bawah)

خ

kha>‘

kh

ka dan ha

د

da>l

d

de

ذ

z\al

z\

zet (dengan titik di atas)

ر

ra>‘

r

er

ز

zai

z

zet

س

si>n

s

es

ش

syi>n

sy

es dan ye

ص

s{a>d

s}

es (dengan titik di bawah)

ض

d{a>d

d{

de (dengan titik di bawah)

ط

t{a>‘

t}

te (dengan titik di bawah)

ظ

z{a>‘

z}

zet (dengan titik di bawah)

ع

‘ain

koma terbalik di atas

غ

gain

g

-ف

fa>‘

f

-

ق

qa>f

q

-

ك

ka>f

k

-

ل

la>m

l

-

م

mi>m

m

-

ن

nu>n

n

-

و

wa>wu

w

-

هـ

h>a>

h

-

ء

hamzah

apostrof

ي

ya>‘

y

-


2.      Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقّدين          Muta’aqqidain
عدّة               ‘Iddah
3.      Ta’ Marbu>t}ah diakhir kata
  1. Bila mati ditulis
هبة                    Hibah
 جزية                 Jizyah
  1. Bila dihidupkan berangkai dengan kata lain ditulis.
نعمة الله             Ni’matulla>h
زكاةالفطر         Zaka>tul-fitri


4.      Vokal Tunggal
Tanda Vokal
Nama
Huruf Latin
Nama
َ
Fath}ah
A
A
ِ

Kasrah

I
I
ُ
D{ammah
U
U

5. Vokal Panjang
a.      Fath}ah dan alif ditulis a>
جاهلية        Ja>hiliyyah
b.     Fath}ah dan ya> mati di tulis a>
 يسعى         Yas’a>
c.      Kasrah dan ya> mati ditulis i>
 مجيد            Maji>d
d.     D{ammah dan wa>wu mati u>
 فروض        Furu>d{

6.      Vokal-vokal Rangkap
a.      Fath}ah dan ya> mati ditulis ai
بينكم          Bainakum
b.     Fath}ah dan wa>wu mati au
 قول            Qaul

7.      Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof
أأنتم                   A’antum
 لإن شكرتم       La’in syakartum

8.      Kata sandang alif dan lam
a.      Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-
القران          Al-Qur'a>n
القياس          Al-Qiya>s
b.     Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf al.
السماء         As-sama>’
الشمس        Asy-syams

9.      Huruf Besar
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan seperti yang berlaku dalam EYD, di antara huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

10.  Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat
Ditulis menurut penulisannya.
ذوى الفروض        Z|awi al-fur>ud}
 اهل السنة             Ahl as-sunnah

0 Response to "PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN"

Post a Comment