ABU FARAJ AL-ISFAHANI

ABU FARAJ AL-ISFAHANI
(Isfahan, 284 H/897 M – Baghdad, 336 H/967 M). Sastrawan dan sejarawan Arab yang menulis Kitab al-Agani (kitab yang berisi syair-syair nyanyian Arab klasik). Nama lengkapnya: Abu Farj Ali bin al-Husain bin Abdullah bin Marwan bin Muhammad bin Marwan bin al-Hakam bin Abul As bin Umayyah bin Abdul Syams bin Abdul Manaf. Ia masih berdarah Kuraisy dari bani Umayyah; silsilah keturunanya sampai kepada Marwan bin Muhammad, khalifah Bani Umayyah. Ia lahir di masa pemerintahan Khalifah al-Mu’tadid Billah Abu Abbas Ahmad bin al-Muwaffaq (khalifah ke-16 bani Abbas). Ia belajar dan mendalami kesusastraan Arab di Baghdad; kemudian menjadi sastrawan yang gemar mengemabara. Ia berguru kepada beberapa orang ulama, sejarawan dan pakar bahasa Arab, di antaranya: (1) Abu Bakar bin Duraid (223 – 321 H/837 – 933 M), ahli bahasa dan penyair; (2) Abu Bakar bin al-Anbari (w. 328 H/939 M), ahli tata bahasa Arab; (3) al-Fadl bin Hubab al-Jumahi (w. 305 H/917 M), penulis sejarah syair dan nasab, (4) Ali bin Sulaiman al-Akhfasy (w. 315 H/927 M), ahli tata bahasa Arab; (5) Ibrahim Naftawaih (244 – 323 H/858 – 934 M), ahli bahasa Arab, lugah (bahasa) dan hadis, dan ahli fikih Mazhab az-Zahiri; (6) Muhammad bin Jarir at-Tabari (224 – 310 H/838 – 922 M), seorang ulama besar tafsir, hadis, fikih, dan tarikh, dan seorang mujtahid (ahli ijtihad) yang menulis kitab tafsir dan tarikh dalam beberapa jilid; (7) Ahmad bin Ja’far Jahzah (224 – 326 H/838 – 937 M), seorang penyair besar dari keturunan *Baramikah; (8) Muhammad bin Khalf bin al-Murzuban, penghimpun akhbar (hadis) dan penyair serta penulis tentang ulum Al-Qur’an sebanyak 27 Juz; (9) Ja’far bin Qudamah (w. 319 H/931 M), sastrawan besar Arab; (10) Abu Ahmad Yahya bin Ali (241 – 300 H/855 – 912 M), ahli teologi (kalam) yang beraliran Muktazilah; dan (11) Hasan bin Muhammad, seorang penulis besar di negeri Sirman raa (daerah Isfahan).
Ia pada mulanya mengabdi pada Sultan Saif ad-Daulah (pendiri Dinasti Suriah utara di Aleppo), kemudian pada dua orang wazir (menteri) Bani Buwaihi, yaitu Ismail bin Ubbad dan al-Mulahhabi. Sekalipun berasal dari keturunan Bani Umayyah, ia dikenal sebagai penganut Syiah. Ia dipuji oleh beberapa ulama seperti Yaqut bin Abdullah al-Hamawi, penulis Mu’jam al-Buldan (kamus geografi), *Ibnu Khallikan, penulis al-Wafayat (kematian), Abu Mansur as-Sa’alibi, penulis Yatimat ad-Dahr (bencana), dan Ibnu Nadim, penulis al-Fihrist (Indeks), sebagai seorang sastrawan dan penulis terkemuka di Baghdad. Ia menghafal benyak syair, nyanyian, cerita, riwayat, nasab, (silsilah), dan menguasai lugah, nahu (tata bahasa), dan ilmu yang berhubungan dengan kisah peperangan dan biografi.
Karya tulis terbesarnya adalah Kitab al-Agani yang berisi syair-syair dan nyanyian-nyanyian Arab klasik yang terkenal pada masanya, dan diselang-selingi dengan biografi, anekdot dan cerita-cerita yang berhubungan dengan penyair dan penggubah nyanyian. Kitab ini, menurut al-Isfahani, ditulisnya selama lima puluh tahun dan kemudian dihadiahkanya kepada sultan saif ad-Daulah. Selain kitab al-Agani, ia juga menulis karya-karya lain, yaitu Mujarrad al-Agani (kitab tentang syair-syair semata), Akhbar al-Kiyan (Berita tentang Wujud), Kitab Ima’ Asyawa’ir (Buku yang berisi Syair-syair), Kitab Mamalik asy-Syu’ara’ (Buku tentang Kerajaan Para Penyair), Kitab Adab al-Guraba’ (Sastra orang-orang asing), Kitab ad-Dirayat (Buku tentang Pengetahuan), Tafdil Zilhijjah (Keutamaan Bulan Zulhijjah), Kitab al-Akhbar wa an-Nawadir (Kitab Tentang Cerita-cerita dan kata-kata Asing), Kitab Maqatil at-Talibiyyin (Tempat terbunuhnya para Pencuri), Akhbar al-Qabail wa an-Nasabiha (Berita Tentang Suku-suku dan Keturunanya), Kitab Ayyam al-‘Arab (Periode-periode Arab), Kitab Da’wat al-Atiba’ (Seruan Para Dokter), dan Jam’u Diwan Abu Nuwawas (Koleksi Diwan Abu Nuwwas).

0 Response to "ABU FARAJ AL-ISFAHANI"

Post a Comment