ALI BIN ABI TALIB

ALI BIN ABI TALIB
(Mekah, 603 – Kufah, 17 Ramadan 20/24 Januari 661). Khalifah keempat (terakhir) dari al-Khulafa’ al-Rasyidin (empat Khlalifah Besar); orang pertama yang masuk Islam dari kalangan anak-anak; sepupu Nabi SAW yang kemudian menjadi menantunya. Ayahnya Abu Talib bin Abdul Muttalib bin Hasyim bin Abdi Manaf, adalah kakak kandung ayah Nabi SAW, Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibunya bernama Fatimah binti As’ad bin Hasyim bin Abdi Manaf. Sewaktu lahir ia diberi nama Haidarah oleh ibunya. Nama itu kemudian diganti ayahnya dengan Ali.
Ketika berusia 6 tahun, ia diambil sebagai anak asuh oleh Nabi SAW, sebagaimana Nabi SAW pernah diasuh oleh ayahnya. Pada waktu Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul , Ali baru berusia menginjak 8 tahun. Ia adalah orang kedua yang menerima dakwah Islam, setelah *Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi SAW. Sejak itu ia selalu bersama Rasulullah SAW, taat kepadanya, dan banyak menyaksikan Rasulullah SAW menerima wahyu. Sebagai anak asuh Rasulullah SAW, ia banyak menimba ilmu mengenai rahasia ketuhanan maupun segala persoalan keagamaan secara teoritis dan praktis.
Sewaktu Nabi SAW hijrah ke Madinah bersama *Abu Bakar as-Siddiq, Ali diperintahkan untuk tetap tinggal di rumah Rasulullah SAW dan tidur ditempat tidurnya. Ini dimaksudkan untuk memperdaya kaum *Kuraisy, supaya mereka menyangka bahwa Nabi SAW masih berada dirumahnya. Ketika itu kaum Kuraisy merencanakan untuk membunuh Nabi SAW. Ali juga ditugaskan untuk mengembalikan sejumlah barang titipan kepada pemilik masing-masing. Ali mampu melaksanakan tugas yang penuh resiko itu dengan sebaik-baiknya tanpa sedikitpun merasa takut. Dengan cara itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar selamat meninggalkan kota Mekah tanpa diketahui oleh kaum Kuraisy.
Setelah mendengar Rasulullah SAW dan Abu Bakar telah sampai ke Madinah, Ali pun menyusul kesana. Di Madinah ia dikawinkan dengan Fatimah az-Zahra, putri Rasulullah SAW, yang ketika itu (2H) berusia 15 tahun.
Ali menikah dengan 9 wanita dan mempunyai 19 orang putra-putri. Fatimah adalah istri pertama. Dari Fatimah, Ali mendapat dua putra dan dua putri, yaitu *Hasan, *Husain, Zaenab dan Ummu Kulsum yang kemudian diperistri *Umar bin Kahttab. Setelah Fatimah Wafat, Ali menikah lagi berturut-turut dengan: 1) Ummu Bamin binti Huzam dari Bani Amir bin Kilab, yang melahirkan empat putra, yaitu Abbas, Ja’far, Abdullah, dan Usman; 2) Laila binti Mas’ud at-Tamimiah, yang melahirkan dua putra, yaitu Abdullah dan Abu Bakar; 3) Asma binti Umair al-Kuimiah, yang melahirkan dua putra, yaitu Yahya dan Muhammad; 4) as-Sahba binti Rabi’ah dari Bani Jasym bin Bakar, seorang janda dari Bani Taglab, yang melahirkan dua anak Umar dan Ruqayyah; 5) Umamah binti Abi Ass bin ar-Rabb, putri Zaenab binti Rasulullah SAW, yang melahirkan satu anak, yaitu Muhammad; 6) Khanlah binti Ja’far al-Hanafiah, yang melahirkan seorang putra, yaitu Muhammad (al-Hanafiah); 7) Ummu Sa’id binti Urwah bin Mas’ud, yang melahirkan dua anak, yaitu Ummu al-Husain dan Ramlah; 8) Mahyah binti Imri’ al-Qais al-Kalbiah, yang melahirkan seorang anak bernama Jariah.
Ali dikenal sangat sederhana dan zahid dalam kehidupan sehari-hari. Tidak tampak perbedaan dalam kehidupan rumah tangganya antara sebelum dan sesudah diangkat sebagai Khalifah. Kehidupan sederhana itu bukan hanya diterapkan kepada dirinya, melinkan juga kepada putra-putrinya.
Ali terkanal sebagai panglima perang yang gagah perkasa. Keberanianya menggetarkan hati lawan-lawanya. Ia mempunyai sebilah pedang (warisan dari Nabi SAW) bernama “Zul Faqar”. Ia turut serta pada hampir semua peperangan yang terjadi di masa Nabi SAW dan selalu menjadi andalan pada barisan terdepan.
Ia juga dikenal cerdas dan menguasai banyak masalah keagamaan secara mendalam, sebagaimana tergambar dari sabda Nabi SAW, “Aku kota ilmu pengetahuan sedang Ali pintu gerbangnya”. Karena itu, nasihat dan fatwanya selalu didengar para khalifah sebelumnya. Ia selalu ditempatkan pada jabatan Kadi dan Mufti.
Ketika Rasulullah SAW wafat, Ali menunggui jenazahnya dan mengurus pemakamanya, sementara sahabat-sahabat lainya sibuk memikirkan soal pengganti Nabi SAW. Setelah Abu Bakar terpilih menjadi khalifah pengganti Nabi SAW dalam mengurus negara dan umat Islam, Ali tidak segera mambaiatnya. Ia baru membaiatnya beberapa bulan kemudian.
Pada akhir masa pemerintahan Umar bin Khattab, Ali termasuk salah seorang yang ditunjuk menjadi anggota Majlis as-Syura, suatu forum yang membicarakan soal penggantian khalifah. Forum ini beranggotakan enam orang. Kelima orang lainya adalah Usman bin *Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqas dan *Abdurrahman bin Auf. Hasil musyawarah menentukan Usman bin Affan sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab.
Pada masa pemerintahan Usman bin Affan, Ali banyak mengkritik kebijaksanaanya yang dinilai terlalu mementingkan kepentingan keluarganya (nepotisme). Ali menasihatinya agar bersikap tegas terhadap kaum kerabatnya yang melakukan penyelewengan dan mengatasnamakan dirinya. Namun semua nasihat itu tidak di indahkanya. Akibatnya, terjadilah suatu peristiwa berdarah yang berakhir dengan terbunuhnya Usman.
Kritik Ali terhadap Usman antara lain menyangkut Ubaidillah bin Umar, yang menurut Ali harus dihukm hadd (beberapa jenis hukuman dalam fikih) sehubungan dengan pembunuhan yang dilakukanya terhadap Hurmuzan. Usman juga dinilai keliru ketika ia tidak melaksanakan hukuman cambuk terhadap Walid bin Uqbah yang kedapatan mabuk. Cara Usman memberi hukuman kepada Abu Zarrah juga tidak disetujui Ali.
Usman meminta bantuan kepada Ali ketika ia sudah dalam keadaan terdesak akibat protes dan huru hara yang dilancarkan oleh orang-orang yang tidak setuju kepadnaya. Sebenarnya ketika rumah Usman dikepung oleh kaum pemberontak, Ali memerintahkan kedua putranya, Hasan dan Husain, untuk membela Usman. Akan tetapi karena pemberontak berjumlah besar dan sudah kalab, Usman tidak sempat diselamatkan.
Segera setelah terbunuhnya Usman, kaum muslimin meminta kesediaan Ali untuk dibaiat menjadi khalifah. Mereka beranggapan bahwa kecuali Ali, tidak ada lagi orang yang patut menduduki kursi khalifah setelah Usman. Mendengar permintaan rakyat banyak itu, Ali berkata, “Urusan ini bukan urusan kalian. Ini adalah perkara yang teramat penting, urusan tokoh-tokoh Ahl asy-Syura bersama para pejuang perang Badr.”
Dalam suasan ayang masih kacau, akhirnya Ali dibaiat. Pembaiatan dimulai oleh sahabat-sahabat besar, yaitu Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Sa’ad bin Abi Waqass, dan para sahabat lainya. Mereka diikuti oleh rakyat banyak. Pembaiatan dilakukan pada tanggal 25 Zulhijah 33 di Masjid Madinah seperti pembaiatan para khalifah pendahulunya.
Segera setelah dibaiat, Ali mengambil langkah-langkah politik, yaitu: 1) memecat para pejabat yang diangkat Usman, termasuk didalamnya beberapa gubernur, dan menunjuk penggantinya; 2) mengambil tanah yang telah dibagikan Usman kepada keluarga dan kaum kerabatnya tanpa alasan yang benar; 3) memberikan kepada kaum muslimin tunjangan yang diambil dari baitulmal, seperti yang pernah dilakukan Abu Bakar; pemberian dilakukan secara merata tanpa membedakan sahabat yang lebih dahulu masuk Islam dan yang masuk belakangan; 4) mengatur tata laksana pemerintahan untuk mengembalikan kepentingan umat; 5) meninggalkan kota Madinah dan menjadikan *Kufah sebagai pusat pemerintahan.
Masa pemerintahan Ali diwarnai berbagai pemberontakan. Pemberontakan pertama dilakukan oleh Thalhah, Zubair dan *Aisyah binti Abu Bakar. Ketiga orang ini menuntut bela atas kematian Usman. Menurut mereka, Ali bersalah karena tidak mau menghukum para pemberontak yang menewaskan Usman, bahkan Ali didukung oleh kaum pemberontak itu. Untuk melawan Ali, ketiga orang itu meminta bantuan tentara dari *Basra dan Kufah. Di kedua kota ini terdapat banyak pendukung Usman.
Ada pendapat, pemberontakan itu di latar belakangi oleh keinginan Talhah dan Zubair untuk merebut jabatan khalifah. Masing-masing mengharapkan rakyat memilihnya menjadi khalifah, tetapi ternyata Ali yang Terpilih. Sementara itu Aisyah ikut terlibat karena diminta oleh anak angkatnya yang juga keponakanya sendiri, yaitu *Abdullah bin Zubair, yang juga berambisi menjadi khalifah.
Mendengar rencana Talhah, Zubair, dan Aisyah, Ali segera mempersiapkan pasukanya dan menyusul mereka ke Basra. Sesampai disana Ali tidak segera menyerang, tetapi berupaya untuk berdamai dengan mereka. Dia mengirim surat kepada Talhah dan Zubair agar mereka mau berunding, tetapi ajakanya itu menemui kegagalan dan pertempuran dahsyat tidak dapat dielakkan. Pertempuran itu dikenal dengan “Perang Jamal” (Unta)” karena dalam pertempuran itu Aisyah mengendarai unta. Pertempuran ini berhasil dimenangkan Ali. Zubair dan Talhah terbunuh. Adapun Aisyah, sebagai penghormatan kepada *ummul mukminin itu, dikirim kembali ke Madinah.
Pemberontakan kedua datang dari kelompok *Mu’awiyah bin Abu Sufyan, kerabat dekat Usman. Di masa Usman, Mu’awiyah diangkat menjadi gubernur Damascus. Ketika Ali terpilih menjadi Khlalifah, Mu’awiyah tidak membaiatnya; ia menyatakan diri membangkang dengan alasan menuntut bela atas kematian Usman.
Mengahadapi pemberontakan Mu’awiyah, Ali dan pasukanya segera meninggalkan Kufah menuju Syam (kini Suriah). Mendengar kedatangan Ali dengan pasukanya, Mu’awiyah dan pasukanya bersiap-siap menghadang diluar kota. Kedua pasukan itu bertemu di suatu tempat yang bernama Siffin. Sebelum terjadi pertempuran, Ali menawarkan penyelesaian damai, tetapi Mu’awiyah menolak. Lalu berkobarlah peperangan.
Setelah peperangan berlangsung beberapa hari terlihat tanda-tanda kemenangan di pihak Ali. Pada saat Mu’awiyah dan tentaranya terdesak, penasihat Mu’awiyah yang terkenal cerdik dan licik, *Amr bin As, meminta agar Mu’awiyah mengangkat mushaf Al-Qur’an di ujung lembing-lembing sebagai isyarat berdamai. Dengan demikian Mu’awiyah terhindar dari kekalahan total.
Perundingan damai berlangsung pada bulan Ramadan 34. setiap pihak menunjuk wakil yang akan menjadi hakim (juru penengah) dalam perundingan. Dari pihak Mu’awiyah ditunjuk Amr bin As, sedang dari pihak Ali semula diusulkan *Abdullah bin Abbas, tetapi pilihan Ali itu diprotes oleh sebagian tentaranya, dengan alasan ia adalah kerabat Ali, putra pamanya. Akhirnya dengan berat hati Ali menyetujui Abu Musa al-*Asy’ari.
Kedua hakim itu mempunyai watak dan sikap yang sangat berbeda. Amr bin As dikenal pandai dalam mempergunakan siasat dan tipu muslihat, sementara Abu Musa Adalah orang yang lurus rendah hati, dan mengutamakan kedamaian.
Seusai perundingan, Abu Musa sebagai yang tertua dipersilahkan untuk berbicara lebih dahulu. Maka, sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara mereka berdua, Abu Musa menyatakan pemberhentian Ali dari jabatanya dan menyerahkan urusan penggantinya kepada kaum muslimin. Tetapi ketika giliranya tiba, Amr bin As menyatakan persetujuanya atas pemberhentian Ali dan menetapkan jabatan khalifah bagi Mu’awiyah. Amr bin As menyalahi kesepakatan semula yang dibuatnya bersama Abu Musa, yaitu masing-masing menyetujui pemberhentian Ali maupun Mu’awiyah, agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah.
Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa “tahkim” (arbitrase). Kelicikan Amr bin As dalam peristiwa itu merugikan pihak Ali dan sebaliknya menguntungkan pihak Mu’awiyah. Tetapi keputusan Tahkim ini ditolak Ali; ia tetap mempertahankan kedudukan sebagai khalifah sampai terbunuh pada tahun 661.
Pemberontakan ketiga datang dari aliran *Khawarij, yang semula merupakan bagian dari pasukan Ali dalam menumpas pemberontakan Mu’awiyah, tetapi kemudian keluar dari barisan Ali karena tidak setuju atas sikap Ali yang menerima tawaran berdamai dari pihak Mu’awiyah. Karena mereka keluar dari barisan Ali, mereka disebut “Khawarij” (orang-orang yang keluar). Jumlah mereka ribuan orang. Dalam keyakinan mereka, Ali adalah *amirul mukminin dan mereka yang setuju untuk bertahkim telah melanggar ajaran agama. Menurut mereka hanya Tuhan yang berhak menentukan hukum, bukan manusia. Oleh sebab itu, semboyan mereka adalah la hukma illa bi Allah (tidak ada hukum kecuali bagi Allah). Ali dan sebagian pasukanya dinilai telah berani membuat keputusan hukum, yaitu berunding dengan lawan.
Kelompok Khawarij menyingkir ke Harurah, sebuah desa dekat Kufah. Mereka mengangkat pemimpin sendiri, yaitu Syibis bin Rub’it at-Tamimi sebagai panglima angkatan perang dan Abdullah bin Wahhab ar-Rasibi sebagai pemimpin keagamaan. Di Harurah mereka segera menyusun kekuatan untuk menggempur Ali dan orang-orang yang menyetujui tahkim, termasuk didalamnya Mu’awiyah, Amr bin As, dan Abu Musa al-Asy’ari. Kegagalan Ali dalam tahkim menambah semangat mereka untuk mewujudkan maksud mereka.
Posisi Ali menjadi serba sulit. Di satu pihak, ia ingin menghancurkan Mu’awiyah yang semakin kuat di Syam; di pihak lain, kekuatan Khawarij akan sangat berbahaya jika tidak segera ditumpas. Akhirnya Ali mengambil keputusan untuk menumpas kekuatan Khawarij terlebih dahulu, baru kemudian menyerang Syam. Tetapi tercurahnya perhatian Ali untuk menghancurkan kelompok Khawarij dimanfaatkan Mu’awiyah untuk merebut Mesir.
Pertempuran sengit antara pasukan Ali dan pasukan Khawarij terjadi di Nahrawan (disebelah timur Baghdad) pada tahun 658, dan berakhir dengan kemenangan di pihak Ali. Kelompok Khawarij berhasil dihancurkan, hanya sebagian kecil yang berhasil meloloskan diri. Pemimpin mereka, Abdullah bin Wahhab ar-Rasibi, ikut terbunuh.
Sejak itu kaum Khawarij menjadi lebih radikal. Kekalahan di Nahrawan menumbuhkan dendam di hati mereka. Secara diam-diam kaum Khawarij merencanakna untuk membunuh tiga orang yang dianggap sebagai biang keladi perpecahan umat, yaitu Ali, Mu’awiyah, dan Amr bin As. Pembunuhnya ditetapkan tiga orang yaitu: Abdur Rahman bin Muljam ditugaskan membunuh Ali di Kufah, Barak bin Abdillah at-Tamimi, ditugaskan membunuh Mu’awiyah di Syam, dan Amr bin Bakar at-Tamimi ditugaskan membunuh Amr bin As di Mesir. Hanya Ibnu Mulajam yang berhasil menunaikan tugasnya. Ia menusuk Ali dengan pedangnya ketika Ali akan salat subuh di Masjid Kufah. Ali menghembuskan nafas terakhir setelah memegang tampuk pimpinan sebagai khalifah selama lebih kurang 4 tahun.

0 Response to "ALI BIN ABI TALIB"

Post a Comment