BUKHARI, IMAM

BUKHARI, IMAM
(Bukhara, 13 Syawal 194/21 Juli 810 – Khartanak, 30 Ramadan 256/31 Agustus 870).nama lengakapnya adalah Abu Abdullah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-Mugirah bin Bardizbah al-Bukhari. Ia adalah salah seorang periwayat dan ahli hadis yang terkanal. Dia lebih dikenal dengan gelar al-Bukhari. Ia adalah salah seorang periwayat dan ahli hadis yang terkenal. Dia lebih dikenal al-Bukhari, dibangsakan kepada tempat kelahiranya, yaitu Bukhara. Ayahnya yang bernama Isma’il terkenal sebagai seorang ulama yang saleh.
Imam Bukhari sejak kecil telah menunjukkan bakatnya yang cemerlang dan luar biasa. Dia mempunyai ketajaman ingatan dan hafalan yang melebihi orang lain. Ketika berusia sepuluh tahun, di selalu datang dan mempelajari ilmu hadis kepada ad-Dakhili, salah seorang ulama yang ahli dalam bidang tersebut. Setahun kemudian dia mulai mengahafal hadis Nabi SAW, dan sudah berani pula mengoreksi kesalahan dri guru yang keliru meriwayatkan hadis. Dalam usia 16 tahun, dia telah menghafal hadis-hadis yang terdapat di dalam karangan Ibnu Mubarak dan karangan Waqi’ al-Jarrah.
Guru-gurunya dalam bidang hadis lebih seribu orang. Imam Bukhari sendiri pernah mengatakan bahwa kitab al-Jami’ as-Sahih, atau yang terkenal dengan nama Sahih al-Bukhari, disusunya sebgai hasil dari menemui 1.080 orang guru ahli (sarjana) dalam bidang ilmu hadis. Guru-guru tersebut, kata *Ibnu Hajar al-Asqalani, dapat dibagi menjadi lima tingkatan, mulai dari *tabiin sampai kepada para mahasiswa yang sama-sama belajar dengan Imam Bukhari sendiri. Setiap guru tersebut diberinya penilaian yang jujur tanpa pilih kasih untuk menetapkan dapat diterima atau tidaknya hadis-hadis yang mereka riwaytakan.
Untuk mendapat keterangan yang lengakap tentang suatu hadis, baik mengenai hadis itu sendiri maupun mengenai orang yang meriwaytkanya, Bukhari melawat ke daerah Syam (Suriah), Mesir dan Al-Jazair masing-masing dua kali, ke Basra empat kali, menetap di Hedjaz (Mekah dan Madinah) selama enam tahun, dan berulang kali ke Kufah dan Baghdad. Dari pertemuanya dengan para ahli hadis tersebut, dia berhasil memperoleh hadis sebanyak 600.000 hadis, 300.000 hadis diantaranya dihafalnya. Hadis-hdis yang dihafalnya itu terdiri atas 200.000 hadis yang tidak sahih, dan 100.000 hadis yang sahih.
Di samping trekenal sebagai ahli hadis, Imam Bukhari juga terkenal sebagai pengarang yang produktif. Diantara karangan-karanganya yang terkenal adalah al-Jami’ as-Sahih, at-Tarikh as-Saghir, at-Tarikh al-Ausat, at-Tarikh al-Kabir, Kitab al-‘Ilal, Kitab al-Du’afa’, Asami as-Sahabah, dan Kitab al-Kuna. Semuanya mengenai hadis. Kitab al-Jami’ as-Sahih atau Sahih al-Bukhari merupakan karanganya yang terpenting dan terbesar dalam bidang hadis.
Sesuai dengan namanya, Kitab al-Jami’ as-Sahih adalah kitab yang khusus memuat hadis-hadis sahih. Dari 100.000 hadis yang diakuinya sahih, hanya sebanya 7.275 hadis yang dimuatnya dalam kitab tersebut. Jumlah inilah yang betul-betul diyakininya sebagai hadis-hadis sahih. Dan diakui pula oleh sebagian besar ahli hdis kenamaan.
Ketelitian yang begitu tinggi dalam periwayatan hadis tersebut menyebabkan para ulama hadis belakangan menempatkan kitab Sahih al-Bukhari pada peringkat utama dalam urutan kitab-kitab hadis yang Muktabar. Setelah itu barulah muncul kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan at-Tirmizi, Sunan an-Nasa’i dan Sunan Ibnu Majah. Kitab Sahih al-Bukhari bersama kelima kitab hadis lainya itu disebut “al-Kutub as-Sittah”.
Kitab Sahih al-Bukhari tersebut telah pula diberi syarah (komentar) oleh beberapa orang ulama hadis berikutnya. Kitab-kitab yang memuat syarah itu berjumlah 82 judul. Di antaranya ada beberapa kitab yang terkenal. Misalnya kitab Fath al-Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani yang terdiri atas tiga belas jilid besar.

0 Response to "BUKHARI, IMAM"

Post a Comment